לילך עתני עורכת דין ונוטריון

Lilac O'thnay Advocate & Notary

דרך מנחם בגין 150 תל אביב טל. 03-6091011

מקרקעין - חוזים מסחריים - יפוי כח מתמשך

היחס בין מינוי מוטבים בפוליסת ביטוח לבין הוראות צוואה

כל עו"ד מנוסה בתחום הצוואות יסביר ללקוחותיו, כי בכל הקשור לקופות גמל וחוזי ביטוח עליהם לפנות לחברת הביטוח או לקופה ולשנות את המוטבים בפוליסה על מנת לוודא שרצונם בעניין זה אכן יעשה.

אך מה קורה כשלא נמסרת הודעה מתאימה בטרם פטירת המבוטח? האם מדובר בעניין בלתי הפיך?

עובדות המקרה

אדם רכש ביטוח חיים ומינה כמוטבים את אשתו א' ואת ילדיו. לימים התגרש אותו אדם ונישא מחדש לב'. לאחר נישואיו ערך צוואה, בה ציווה את רכושו לאשתו ב' ולילדיו (מנישואיו הראשונים). בצוואה נקבע, כי היא מבטלת כל צוואה קודמת וכן כל הוראה אחרת שניתנה בכל בנק ומוסד אחר.

לימים נפטר האדם ונתעוררה מחלוקת – מי תהא זכאית לקבל את כספי ביטוח החיים – הגרושה, א', או האלמנה, ב'? אמנם שמה של א' הוא המופיע כמוטבת בפוליסה, אך צמוד אליו התואר "אשתי", אשר איננו נכון שכן השניים כבר התגרשו. בנוסף, ברור כי המנוח לא היה חייב במזונות גרושתו ולעומת זאת כן התכוון להבטיח את עתידה של אשתו השניה, ב', אשר התאלמנה.

ככלל, במות אדם, רכושו נחשב ל"עזבון" ועובר ליורשיו (על פי דין – בהתאם לצו ירושה, או על פי צוואה שקויימה). על פי סעיף 36 לחוק הירושה, אין נכסי ביטוח נכללים בעזבון אלא אם כן ניתנה הוראה מפורשת בעניין לחברת הביטוח.

על פי סעיף 147 לחוק חוזה הביטוח, ניתן להחליף ולשנות מוטבים גם באמצעות צוואה. בתקנונים שונים של חברות ביטוח קיימות הוראות המתיחסות לשינוי מוטבים באמצעות צוואה.

במקרה הנ"ל נקבע בהוראות הצוואה, כי היא כוללת גם ביטוחים וכספי קופות גמל, אך לא ניתנה לחברת הביטוח הודעה על דבר קיום הצוואה ועל הוראותיה בטרם הפטירה.

החלטת בית המשפט:

בית המשפט סקר את המחלוקת הקיימת בפסיקה, ביחס למועד מתן ההודעה לחברה הביטוח – האם על הצוואה להגיע לידיעת חברת הביטוח בטרם פטירת המצווה על מנת שהוראה שמשמעותה שינוי המוטבים תגבר על כתב מינוי המוטבים או שמא ניתן להסתפק בהודעה מאוחרת, לאחר מתן צו קיום הצוואה.

מחד גיסא, מינוי מוטבים אצל חברת הביטוח ומתן הודעה מתאימה על שינויים תורמת לביטחון ולוודאות אצל חברות הביטוח ומנחות אותן בהתנהלותן ובאופן חלוקת הכספים למוטבים. ואולם מאידך גיסא קיים עקרון כיבוד רצונו של המנוח, רצון אשר בא לידי ביטוי בצוואתו.

לאחר שבית המשפט בחן את תקנון הפוליסה ומצא שאין שם הוראה מפורשת בעניין זה, העדיף הוא לתת ביטוי לרצונו של המנוח, כפי שהתבטא בצוואתו:

"באיזון בין האינטרסים השונים, מבכרת אני את "התפיסה הירושתית", אשר שמה דגש על כיבוד רצונו של המת, לפיה ניתן יהיה ליתן תוקף להודעה על שינוי מוטב אף אם הובאה לידיעת קופת התגמולים לאחר מועד פטירת המנוח." (ת"ע 37083-03-13 ב' נ' ב' ואח' ענייני משפחה חיפה, השופטת שלי אייזנברג).

יחד עם זאת בית המשפט סייג את קביעתו למקרים בהם לא היה שיהוי רב של היורשים בהודעה על קיום הצוואה, וקבע כי במקרי שיהוי ישפיעו שיקולים נוספים על ההחלטה.

אז מה לעשות? 

כבכל עניין – עדיף להזהר, להערך ולהודיע מראש לגופים הנוגעים בדבר מי היורשים הרלוונטיים:

כדאי להכין רשימה מסודרת של קופות, ביטוחים וקרנות ולרשום מי המוטב בכל קופה/פוליסה/קרן שכזו.

מדי כמה שנים, ובעיקר בתקופות של שינויים במצב האישי ובהרכב המשפחה (לידה, פטירה של מי מהמוטבים, גירושין, נישואין) כדאי לחזור אל הרשימה ולבחון האם יש צורך לשנות מוטבים.

בחינה דומה יש לעשות במקרה שכותבים או משנים צוואה – על מנת לבחון שקיימת התאמה בין ההוראות.

כדאי לציין גם בצוואה את השינויים, ולקבוע שהיא גוברת על האמור בהודעת מינוי המוטבים שקדמה לה ככל שיש סתירה, כדי שאם "פספסת" הודעה לקרן או קופה מסויימת יחולו הוראות הצוואה.

וכמובן – לא לשכוח לעדכן את הצוואה בכל מקרה של שינויים במצב האישי.

 

מוזמנים לפנות אלינו במייל באמצעות טופס זה:

שתפו: