לילך עתני עורכת דין ונוטריון

Lilac O'thnay Advocate & Notary

דרך מנחם בגין 150 תל אביב טל. 03-6091011

מקרקעין - חוזים מסחריים - יפוי כח מתמשך

צוואה בפני עדים – על חשיבותו של מעמד החתימה

אחת הדרכים הנפוצות ביותר לעריכת צוואה, וכנראה הדרך המוכרת ביותר לציבור הרחב, היא צוואה בעדים. צוואה כזו נחתמת בפני 2 עדים, אשר מאשרים בחתימתם על גבי הצוואה את העובדה שהמסמך נחתם ע"י המצווה הספציפי בעצמו מתוך כוונה מודעת שישמש כצוואתו וידיעה ברורה של תוכנו.

צוואה בעדים – יסודות משפטיים:

בהתאם לסעיף 20 לחוק הירושה: "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

הוראת סעיף 20 הנ"ל דורשת, שהמצווה יצהיר בפני שני עדים שזו צוואתו ולאחר הצהרתו זו יחתום בנוכחותם על הצוואה (יסוד עובדתי). רק לאחר חתימת המצווה על העדים לאשר בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. זהו "היסוד הראייתי" – אישור העדים שהיסוד העובדתי התקיים.

קיומם של יסודות אלה מהותי והעדרם יפגום בתוקף הצוואה.

כך היה במקרה שנדון בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע (ת"ע 35623-03-12, ת"ע 35648-03-12):

לרשם לענייני ירושה הוגשה בקשה לקיום צוואה ע"י הזוכים, אחייני המנוח. בנו של המנוח התנגד לקיומה של הצוואה, אשר נחתמה בשנת 2011 והופקדה ע"י המצווה אצל הרשם לענייני ירושה.

הסתבר כי במעמד החתימה על הצוואה לא נכחו 2 העדים גם יחד, העדים לא ראו את המצווה חותם על הצוואה, המצווה לא חתם בפניהם והמצווה לא הצהיר בפניהם מאומה. בנוסף העידו העדים כי הם עצמם לא קראו את הצוואה ולא שוחחו עם המצווה, כלומר אינם יודעים אם המצווה הבין את תוכן הצוואה או אם הצוואה נחתמה ללא לחץ ומה היה מצב בריאותו. הסתבר גם כי העדים לא חתמו על הצוואה במועד אחד. עובדות אלה הבהירו כי נוסח אישור העדים בסוף הצוואה איננו משקף את המצב העובדתי שהתרחש בפועל.

העדים אמורים לשכנע את בית המשפט שהצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה וכי המצווה הביאה בפניהם מתוך הבנה, הכרה וידיעה שזו צוואתו. העדים אינם יכולים לבצע מטלה זו כאשר הצוואה לא נחתמה בפניהם והמצווה לא הצהיר בפניהם שזו צוואתו.

האם מדובר בפגם טכני שאינו פוגע בקיום הצוואה?

האחיינים טענו, כי מדובר בפגמים טכניים בלבד, וכי בית המשפט רשאי לקיים את הצוואה למרות קיומם. טענה זו נדחתה ע"י בית המשפט.

שיקול הדעת המוקנה לבית המשפט לתיקון פגמים בצוואה הינו רחב, אך לא בלתי מוגבל. אין בו כדי להתגבר על העקרון שלכל סוג צוואה יש סימני היכר שבלעדיהם אין הצוואה צוואה, והעדרם לא ניתן לתיקון. סעיף 25 לחוק הירושה נועד לרפא פגמים בצוואה שנעשתה כדין ולא ליצור דרך חדשה לעריכת צוואה. 

תנאי להפעלת הסמכות לקיים צוואה פגומה הוא כי התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה. לעניין צוואה בעדים מרכיבי היסוד הם "צוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים" (סעיף 25(ב) בחוק הירושה).

במקרה זה לא היתה מחלוקת כי נתקיימה דרישת הכתב. הדרישה הנוספת בדבר הבאה בפני שני עדים מורכבת יותר. בית המשפט קבע, כי המאפיין החשוב ביותר של "צוואה בעדים" הוא תפקידם של העדים. קיומם של שני העדים הוא הבסיס המהותי לצוואה בעדים. מרכיב יסוד הוא כי המצווה מביא את הצוואה בפני שני העדים שהוא מצהיר בפניהם שזו צוואתו והם מאשרים כי המצווה הצהיר וחתם כאמור.

בית המשפט קבע, כי מתוך העדויות שהובאו בפניו עולה כי לא התקיימו מרכיבי היסוד לעניין צוואה בעדים. שני העדים לצוואה לא יכלו להעיד על כך שראו את המצווה חותם על הצוואה. גם עורך הצוואה לא העיד על כך שראה את המצווה חותם על הצוואה. המצווה גם לא הצהיר בפני שני עדים כי זו צוואתו. על פי כל העדויות, הצוואה לא הוקראה בפני המצווה והוא לא הצהיר מאומה בפני העדים. למעשה, לא התנהלה שיחה כלשהי בין העדים לבין המצווה. מכאן שלא יכולה להיות מחלוקת על כך שאין בנמצא שני אנשים, תהא זהותם אשר תהא, בפניהם הצהיר המצווה שזו צוואתו.

לאור הנ"ל קבע בית המשפט, כי העדר חתימה של המצווה בפני העדים והעדר הצהרה בפניהם כי זו צוואתו אינם פגמים צורניים בלבד או פגמים טכניים, עליהם ניתן להתגבר על פי סעיף 25 לחוק. העדר חתימה של המצווה בפני העדים והעדר הצהרה של המצווה כי זו צוואתו הם פגמים היורדים לשורשו של עניין ושוללים את עצם קיומה של הצוואה כ"צוואה בעדים".

כיצד לפעול כדי לתת תוקף לצוואה?

בית המשפט רמז, כי הליך בו העדים נכנסים לחדר לדקות ספורות, אינם מנהלים כל שיחה עם המצווה, אינם מוודאים את זהותו, את כוונותיו ואת תוכן צוואתו, אלא רק חותמים ליד שמם המודפס איננו הליך תקין, ואיננו מגלם פרקטיקה נאותה של עריכת צוואה.

המסקנה המתבקשת מפסק דין זה הינה, שיש להקפיד על ההליכים הנדרשים בחוק לשם מתן תוקף לצוואה.

עורך דין שתחום מרכזי בעיסוקו הוא עריכת צוואות, יקפיד על עריכת הצוואה על פי דרישות החוק ויקטין עד מאוד את הסיכון שרצונו האחרון של המצווה לא יוגשם.

לקבלת יעוץ לגבי עריכת צוואה מוזמנים להתקשר למשרד או לפנות באמצעות האתר.

מוזמנים לפנות אלינו במייל באמצעות טופס זה:

שתפו: